Wie zijn wij? Ontmoet ons team!

Juristen

Vertrouwenspersonen

Klantgerichte adviseurs

Specialisten met jarenlange ervaring


Juridisch adviseurs die volledig universitaire rechtenstudies hebben voltooid en deze hebben aangevuld met diverse juridische specialisaties aan binnen- en buitenlandse universiteiten.

Onze diensten

Wij geven u juridisch advies

Wij bieden

1

Advies in het arbeidsrecht en
het sociale zekerheidsrecht zowel met betrekking tot nationale als internationale situaties.

2

Advies aan bedrijven, organisaties
en de non-profit sector.

3

Advies met aandacht voor de
bedrijfseigen cultuur.

4

Intensieve bijstand zowel op korte als op
lange termijn: cao's, herstructureringen, collectief ontslag ...

Indivi­dueel Arbeids­recht

Wij geven u juridisch advies met betrekking tot

 • De toepassing van alle wettelijke en C.A.O.-bepalingen;

 • Het opstellen en up-to-date houden van arbeidscontracten;

 • Arbeidsrechtelijke problemen proefbeding, concurrentiebeding, ...;

 • Het zoeken naar de meest gunstige aanwervingsvormen;

 • Het opstellen van arbeidsreglement en onthaalbrochure;

 • Het ontslagrecht in het algemeen;

 • De individuele begeleiding bij ontslag van een werknemer;

 • Het opstellen van het sociaal passief van een firma;

 • Het onderzoeken en het uitwerken van de sociaal en fiscaal meest gunstige oplossing naar aanleiding van de beëindiging van arbeidsrelatie;

 • Het indienen van een introductiedossier bij het paritair comité in geval van ontslag van beschermde werknemers;

 • De vakantiewetgeving, werktijdregeling, ...;

 • Beloningssystemen: minimumlonen, verplichte arbeidsvoorwaarden, persioenregelingen, onkostenverhoudingen, flexibele arbeidstijdregelingen, vergelijking loon- en arbeidsvoorwaarden van de diverse sectoren;

 • Het kantoor heeft een grondige ervaring met betrekking tot grensoverschrijdende situaties.

Collec­tief Arbeids­recht

Wij geven u juridisch advies met betrekking tot

 • Overleg en onderhandelingen met vakbonden;

 • Organisatie en begeleiding van het comité voor preventie en bescherming op het werk, ondernemingsraden en vergaderingen met syndicale delegaties;

 • De opstelling van huishoudelijke reglementen voor hoger vermelde overlegorganen;

 • De organisatie van sociale verkiezingen;

 • Het opstellen en het neerleggen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

 • De berekeninng en het uitvoeren van simulaties bij collectief ontslag;

 • De administratieve opvolging van uw dossier bij sluiting van de onderneming;

Sociaal zekerheids­recht

Wij geven u juridisch advies met betrekking tot

 • Werkloosheidsproblemen en systemen van gedeeltelijke werkloosheid;

 • Regelingen voor wettelijk rustpensioen, toegelaten arbeid, e.a.;

 • Pensioenberekeningen en simulaties;

 • De begeleiding van zelfstandigen in geval van betwisting over hun statuut;

 • De arbeids­ongeschiktheids­reglementering;

Infor­matie­voorzie­ning

Het kantoor werkt mee aan diverse sociaalrechtelijke en andere juridische publicaties en staat in voor de opvolging van de C.A.O.'s van alle sectoren.

Wetgeving met inbegrip van de voorbereidende stukken van kamer en senaat alsook rechtsleer en rechtsspraak worden dagelijks bestudeerd.

Vorming staat dan ook centraal: studiedagen, praktijkopleidingen (thema), workshops, bedrijfstrainingen, specialisatietrainingen (meerdaagse cursus - volledig sociaal recht).

Personeels­beheer

Het kantoor verzorgt het personeelsbeheer voor buitenlandse ondernemingen zonder vestiging in België.

Dit houdt de opvolging van de loonadministratie in evenals het waken over de juiste toepassing van de Belgische sociale wetgeving.

Verder treedt het kantoor voor deze buitenlandse ondernemingen op als tussenpersoon (mandataris) tegenover de Belgische overheidsinstanties.

Onze werkwijze

U wilt enkel van tijd tot tijd even telefoneren?

U wilt een sociale audit laten uitvoeren?

U wilt een klankbord voor nieuwe ideeën

Op eenvoudige vragen krijgt u onmiddellijk een antwoord of u krijgt gespecialiseerde adviezen voor complexe probleemstellingen, éénmalig of op een regelmatige basis via een abonnement.

Contacteer ons

 • Ruiterslaan 8, 2110 Wijnegem

 • 03 353 00 05
 • 03 353 25 57
 • info@claeysvanrobays.be

 • R.P.R. Antwerpen
 • BTW BE 0476.860.314
 • Bank KBC 733.0065979.49

Neem contact met ons op

Routebeschrijving

Copyright © 2016 Mobile Access. All Rights Reserved.